Preskoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki

 • Naziv organa:
  Zdravstveni dom Murska Sobota
 • Skrajšano ime:
  ZD Murska Sobota
 • Sedež:
  Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Odgovorna uradna oseba:
  Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.
 • Telefon:
 • Fax:
  (02) 534 13 80 • Reg. podatki:
  Reg. vložek 10199800 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
 • Matična številka:
  5801915
 • Davčna številka:
  SI94095400
 • Podračun:
  01280-6030922660, pri UJP, Urad M.Sobota
 • Reg. št. zavezanca ZZZS:
  772405

 • Dostopnost kataloga:

  Na spletni strani zavoda: www.zd-ms.si
  V tiskani obliki na sedežu zavoda od 8.00 do 14.00 ure


 • Datum prve objave kataloga:
  11.15.2006
 • Datum zadnje spremembe:
  06.20.2019

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram zavoda ZD Murska Sobota

2.1.1. Opis delovnega področja

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območjih občin Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Rogašovci in sicer:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč,
 • splošna medicina in družinska medicina,
 • zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • patronažno varstvo ter zdravstvena nega in oskrba bolnika na domu,
 • specialistična ambulantna dejavnost,
 • laboratorijska in druga diagnostika,
 • reševalna služba.

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot

Dejavnost splošne medicine:
Enota:

Ambulante splošne medicine

Vodja:

Srboljub Ćurčić, dr. med., spec. spl. med.

Telefon:
E-pošta:
Dejavnost zdravstvenega varstva žensk:
Enota:

Dispanzer za ženske

Vodja:

Petra Schnabl Banfi, dr. med., spec. ginek. in porod.

Telefon:
E-pošta:
Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino:
Enota:

Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino

Vodja:

Vesna Turčanová, dr. med., spec. ped.

Telefon:
E-pošta:
Dejavnost medicine dela, prometa in športa:
Enota:

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Vodja:

Stjepan Z. Radić, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Telefon:
E-pošta:
Pnevmofiziološka dejavnost:
Enota:

Dispanzer za pljučne bolezni

Vodja:

prim.Nadja Triller, dr. med., spec. internist pulmolog

Telefon:
E-pošta:
Patronažna in babiška dejavnost:
Enota:

Patronažna in babiška služba

Vodja:

Martina Panker, dipl. m. s.

Telefon:
E-pošta:
Psihiatrična dejavnost:
Enota:

Psihiatrični dispanzer

Vodja:

Zlatko Horvat, dr. med., spec. psih.

Telefon:
E-pošta:
Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov:
Enota:

Nujna medicinska pomoč

Vodja:

Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.

Telefon:
E-pošta:
Enota:

Reševalna služba

Vodja:

Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.

Telefon:
E-pošta:
Dermatovenerološka dejavnost:
Enota:

Dermatovenerološka ambulanta

Vodja:

Mišo Radišić, dr. med., spec. dermatovenerologije

Telefon:
E-pošta:
Dejavnost za splošno, otroško-šolsko in mladinsko zobozdravstveno varstvo:
Enota:

Zobozdravstvene ambulante

Vodja:

Boris Egić, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva

Telefon:
E-pošta:
Zobotehnična dejavnost:
Enota:

Zobotehnični laboratorij

Vodja:

Gabriela Anželj, zobotehnik

Telefon:
E-pošta:

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

2.2. Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij

Direktorica:

Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.

Naslov:

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Telefon:
E-pošta:

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti

Področje delovanja organa urejajo:

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4. Seznam predlogov predpisov

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.6. Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov.

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.8.1. Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.2. Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.3. Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

3. Dostop do informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

3.1. Dostop na spletni strani

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda https://www.zd-ms.si/.

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

3.2. Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • Osebno na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • Telefonsko na številki (02) 53 41 388. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • Na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • Po pošti na naslov Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • Po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov zdravstveni.dom@zd-ms.si
 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

3.3. Stroškovnik

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo v skladu z enotnim stroškovnikom cen materialnih stroškov v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja znašajo (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • Ordinacijski časi zdravnikov
 • Čakalne dobe