Osnovni podatki  
Naziv organa: Zdravstveni dom Murska Sobota
Skrajšano ime: ZD M. Sobota
Sedež: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Odgovorna uradna oseba: Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: (02) 534 13 00
Fax: (02) 534 13 80
E-pošta: zdravstveni.dom@zd-ms.si
   
Ustanovitelji zavoda: Bivša Občina Murska Sobota (sedanje Občine: Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš,
Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci)
   
Direktorica zavoda: Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. druž. med.
Telefon: (02) 534 13 13
E-pošta: edith.zizek@zd-ms.si
   
Pomočnica direktorice: Renata Gorjan, dipl. m. s.
Telefon: (02) 534 13 14
E-pošta: renata.gorjan@zd-ms.si 
   
Reg. podatki: Reg. vložek 10199800 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
Matična številka: 5801915
ID štev. za DDV: SI94095400
Podračun: 01280-6030922660, pri UJP, Urad M.Sobota
Reg. št. zavezanca pri ZZZS: 772405
   
Dostopnost kataloga: Na spletni strani zavoda: www.zd-ms.si
V tiskani obliki na sedežu zavoda od 8.00 do 14.00 ure
   
Datum prve objave kataloga: 15.11.2006
Datum zadnje spremembe: 20.6.2019

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1. Opis delovnega področja

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območjih občin Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Rogašovci in sicer:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč,
 • splošna medicina in družinska medicina,
 • zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • patronažno varstvo ter zdravstvena nega in oskrba bolnika na domu,
 • specialistična ambulantna dejavnost,
 • laboratorijska in druga diagnostika,
 • reševalna služba.

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot:

Dejavnost splošne medicine: 
Enota Ambulante splošne medicine
Vodja: Srboljub Ćurčić, dr.med.,spec.
Telefon: (02) 553 10 08
E-pošta: srboljub.curcic@zd-ms.si
 
Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in  mladine: 
Enota Dispanzer za ženske
Vodja: Petra Schnabl Banfi dr. med., spec. ginekologije in porodništva
Telefon: (02) 534 13 34
E-pošta: petra.schnabl@zd-ms.si
 
Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino:
Enota Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino
Vodja: Vesna Turčanova dr. med., spec. pediater
Telefon: (02) 534 13 40
E-pošta: vesna.turcanova@zd-ms.si
 
Dejavnost medicine dela, prometa in športa: 
Enota Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Vodja: Stjepan Z. Radić, dr.med. spec.med.dela, prometa in športa
Telefon: (02) 534 13 69
E-pošta: stjepan.radic@zd-ms.si
 
Pnevmofiziološka dejavnost: 
Enota Dispanzer za pljučne bolezni
Vodja: prim. Nadja Triller, dr.med. spec. internist pulmolog
Telefon: (02) 534 13 53
E-pošta: nadja.triller@zd-ms.si
 
Patronažna in babiška dejavnost: 
Enota Patronažna in babiška služba
Vodja: Martina Panker dipl. med. sestra
Telefon: (02) 534 13 24
E-pošta: martina.panker@zd-ms.si
 
Psihiatrična dejavnost: 
Enota Psihiatrični dispanzer
Vodja: Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih.
Telefon: (02) 534 13 47
E-pošta: zlatko.horvat@zd-ms.si
 
Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov:
Enota Nujna medicinska pomoč
Vodja: Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.
Telefon: (02) 534 13 85
E-pošta:  edith.zizek@zd-ms.si

 

Enota Reševalna služba
Vodja: Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.
Telefon: (02) 534 13 10
E-pošta: edith.zizek@zd-ms.si
 
Dermatovenerološka dejavnost: 
Enota Dermatovenerološka ambulanta
Vodja: Mišo Radišić, dr.med.spec.
Telefon: (02) 620 84 23
E-pošta: miso.radisic@zd-ms.si
 
Dejavnost za splošno, otroško-šolsko in mladinsko zobozdravstveno varstvo: 
Enota Zobozdravstvene ambulante
Vodja: Boris Egić, dr.dent.med.
Telefon: (02) 534 13 07
E-pošta: boris.egic@zd-ms.si
 
Zobotehnična dejavnost: 
Enota Zobotehnični laboratorij
Vodja: Marjana Vučkič, zobotehnik
Telefon: (02) 534 13 09
E-pošta: marjana.vuckic@zd-ms.si
 
Laboratorijska dejavnost: 
Enota Laboratorijska dejavnost
Vodja: Edita Ružič, mag. farm., spec. med. biok.
Telefon: (02) 534 13 81
E-pošta: edita.ruzic@zd-ms.si

 

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

 

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

 
Direktorica: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. druž. med.
Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 13
E-pošta: edith.zizek@zd-ms.si

 

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Področje delovanja organa urejajo:

http://www.pisrs.si

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezave na portale lokalnih skupnosti:

Povezava na državne registre predpisov:

Povezava na EU portal:

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

2.6. SEZNAM UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbrik osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.8.3 Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 

3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda https://www.zd-ms.si/.

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • Osebno na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • Telefonsko na številki (02) 53 41 388. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • Na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Grajska 24 v Murski Soboti, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • Po pošti na naslov Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • Po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov zdravstveni.dom@zd-ms.si
 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

3.3. STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo v skladu z enotnim stroškovnikom cen materialnih stroškov v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja znašajo (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • Ordinacijski časi zdravnikov
 • Čakalne dobe