Področje družinske medicine je v svojem razvoju doseglo raven, ko je potrebna nujna nadgradnja, da ostane temeljni nosilec zdravstvenega varstva.

Prenos dela s sekundarnega na primarni nivo, večanje števila kroničnih bolnikov zaradi demografskih sprememb, večja izobraženost in zahtevnost bolnikov, večanje glavarine na zdravnika, hiter razvoj medicinskih smernic in priporočil je samo nekaj dejavnikov,  ki zahtevajo spremembe  na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Dodatni dejavniki, ki prav tako zahtevajo spremembe, so staranje zdravnikov, vedno manjše odločanje mladih kolegov za specializacijo iz družinske medicine in izjemno slaba pokritost določenih regij z zdravniki ter neke vrste podcenjenost stroke na primarnem nivoju, ki se nenazadnje kaže z razporeditvijo v plačilne razrede, dopolnjujejo zahteve po spremembah.

Spremembe so nujne in potrebne, nenazadnje se mora družinska medicina kot stroka prilagajati razvoju in trendom v Evropi, saj znotraj mednarodnih inštitucij (Wonca, Equip, EGRPN, Euract, Uemo), kjer smo aktivni partnerji, sodelujemo in razvijamo stroko na evropskih temeljih. Nenazadnje je priznanost zdravnikov slovenske družinske medicine na visoki ravni, saj so bili delani razvojni koraki in napredovanja na mnogih področjih, kot so: razvoj kateder, razpon strokovnih izobraževanj, izdaja literature in smernic/priporočil, raziskovalna dejavnost,  in s tem je bilo pripomagano k prepoznavnosti v svetu in Evropi. To daje družinski medicini zahteve in možnosti tudi v domačem okolju, da se dokaže kot temeljna stroka zdravstvenega sistema.

Danes vemo, da je vsebina dela, organizacija dela in način plačevanja timov družinske medicine neustrezen potrebam prebivalcev (bolnikom) in za izboljšanje opisanega stanja so nujne spremembe.

Kaj so referenčne ambulante?

So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega  oceno ambulante, ki zadošča za vključitev  v nabor RA in bo pripravljen svoje delo  vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:

 • protokolov vodenja kroničnih bolnikov,
 • vodenja registrov kroničnih bolnikov
 • širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
 • doseganja kazalnikov kakovosti,
 • opravljanja možnih  posegov na primarni ravni.

Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.

Namen

Namen je, da na primerih RA razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju:

 • vsebine dela (protokoli vodenja kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov),
 • organizacije dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov),
 • kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in
 • modela plačevanja (potrebno je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na glavarini in kakovosti dela).

Cilji

 • Omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo,
 • Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov,
 • Povečati zadovoljstvo  bolnikov in zaposlenih  na primarnem nivoju.

Referenčne ambulante: nadgradnja sedanjega dela zdravnikov družinske medicine

Referenčne ambulante predstavljajo najboljše time, ki bodo vzpostavili nov način in vsebino dela na področju kadrovske strategije tima in vsebine dela.