Dejavnost izvajamo s sodobno laboratorijsko tehnologijo, metode s katerimi določamo analite so znanstveno preizkušene in priznane s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.

Kakovost svojih storitev preverjamo z vodenjem notranje in zunanje kontrole kvalitete. Na področju zunanje kontrole kvalitete smo vključeni v naslednje programe:
  • SNEQAS ( Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • RIQAS – (mednarodna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • DGKL/RFB – (mednarodna shema za zunanjo oceno kakovosti)

Iz vseh teh programov pridobljeni certifikati dokazujejo visoko kakovost opravljenih storitev, kar je prav tako potrjeno s strani Ministrstva za zdravje pridobljenim dovoljenjem za delo – Dovoljenje MZ št. 0600-34/2015 -10. Dovoljenje za delo se izda na podlagi 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ( URL RS št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/8-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13) in 4. ter 9. člena Pravilnika o pogojih , ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ( URL RS št. 64/2004).