Preskoči na glavno vsebino

Patronažna služba

KONTAKT
Vodja službe:
Martina Panker, dipl. m. s.
Naslov:
 • Ciril Metodova 9, 9000 Murska Sobota

Dežuni telefon:

Organizacija patronažne službe

Patronažna služba Zdravstvenega doma Murska Sobota je organizirana kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega varstva v ZD Murska Sobota (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/5- prečiščeno besedilo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo).

Patronažna služba s sedežem v Murski Soboti ima še 4 zunanje enote in sicer na Zdravstveni postaji Beltinci, Grad, Gornji Petrovci in Rogašovci. V naši enoti je zaposlenih 30 patronažnih medicinskih sester in vsaka ima svoje terensko območje.

Naša terenska območja se nahajajo v 12 prekmurskih občinah na območju UE Murska Sobota: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Mestna občina Murska Sobota.

Sodelujemo in povezujemo se:

 • z zdravniki v ambulantah družinske medicine (izbrani osebni zdravnik pacienta),
 • z drugimi zdravstvenimi timi znotraj zdravstvenega doma glede na svojstvo pacienta,
 • s službami na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • s drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma.

Področja dela patronažne službe

PREVENTIVNA DEJAVNOST

Zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti

PREVENTIVNA DEJAVNOST

Zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu

KURATIVNA DEJAVNOST

Zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu

Obseg preventivnega zdravstvenega varstva

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

 • patronažni obisk pri nosečnici;
 • dva patronažna obiska pri otročnici;
 • šest patronažnih obiskov pri novorojenčku (prvi obisk novorojenca mora biti izveden v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčku v prvem letu starosti - dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
 • patronažni obisk otroka v 2. in 3. letu starosti;
 • dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
 • svetovalni preventivni patronažni obisk pri osebah, ki se ne odzovejo na vabilo (SVIT, DORA, ZORA);
 • dva patronažna obiska na leto za osebe, stare nad 65 let, ki so osamele ter socialno ogrožene;
 • dva patronažna obiska na leto za zavarovane osebe, stare nad 25 let:
  • ki imajo aktivno tuberkulozo,
  • ki imajo mišično in živčno-mišična obolenja,
  • ki so paraplegiki in tetraplegiki,
  • ki imajo multiplo sklerozo ali cerebralno paralizo,
  • ki imajo motnje v razvoju,
  • ki so invalidne,
  • ki imajo kronična obolenja.

Patronažne medicinske sestre spremljamo človeka od rojstva do smrti.

V skrbi za zdravje populacije in pomoč ljudem smo nepogrešljive!