Vodja službe: Martina Panker, dipl.med.sestra

E-pošta: patronaza@zd-ms.si

Naslov: Ciril Metodova 9, 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 534 13 24


Patronažno varstvo Zdravstvenega doma Murska Sobota je organizirano kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega varstva v ZD Murska Sobota (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/5- prečiščeno besedilo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo).

Patronažno varstvo s sedežem v Murski Soboti ima še 4 zunanje enote in sicer na Zdravstveni postaji Beltinci, Grad, Gornji Petrovci in Rogašovci. V naši enoti je zaposlenih 30 patronažnih medicinskih sester in vsaka ima svoje terensko območje.

Naša terenska območja se nahajajo v 12 prekmurskih občinah na območju UE Murska Sobota: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Mestna občina Murska Sobota.

Sodelujemo in povezujemo se:
• z zdravniki v ambulantah družinske medicine (izbrani osebni zdravnik pacienta)
• z drugimi zdravstvenimi timi znotraj zdravstvenega doma glede na svojstvo pacienta
• s službami na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti
• s drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma


Področja dela v patronažnem varstvu so:

 • Zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti (preventivna dejavnost);

Družina in skupnostDružina in skupnost

 • Zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu (preventivna dejavnost)
  Nega nosečnicNega novorojenčkaNega novorojenčka
 • Zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu (spada med kurativno dejavnost)
  Nega in oskrba pacienta na domuNega in oskrba pacienta na domu

 

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

 • patronažni obisk pri nosečnici;
 • dva patronažna obiska pri otročnici;
 • šest patronažnih obiskov pri novorojenčku (prvi obisk novorojenca mora biti izveden v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčku v prvem letu starosti
  - dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
 • patronažni obisk otroka v 2. in 3. letu starosti;
 • dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
 • svetovalni preventivni patronažni obisk pri osebah, ki se ne odzovejo na vabilo (SVIT, DORA, ZORA);
 • dva patronažna obiska na leto za osebe, stare nad 65 let, ki so osamele ter socialno ogrožene;
 • dva patronažna obiska na leto za zavarovane osebe, stare nad 25 let:

- ki imajo aktivno tuberkulozo,
- ki imajo mišično in živčno-mišična obolenja,
- ki so paraplegiki in tetraplegiki,
- ki imajo multiplo sklerozo ali cerebralno paralizo,
- ki imajo motnje v razvoju,
- ki so invalidne,
- ki imajo kronična obolenja.

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2018 in 2019 izvaja projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih». Vsebinsko področje obsega tudi izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter nadgradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu.

Dodatne preventivne aktivnosti vključujejo:

 • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
 • vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok,
 • izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih skupnostih ter
 • pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva.

 

 


 

image002

Patronažne medicinske sestre
spremljamo človeka od rojstva do smrti.
V skrbi za zdravje populacije in pomoč ljudem
smo nepogrešljive!


PATRONAŽNE SLUŽBE: