Center za duševno zdravje odraslih pokriva območje ZD Murska Sobota in ZD Gornja Radgona.

V CDZO opravljamo storitve primarne, sekundarne in terciarne preventive, zgodnje obravnave odraslih s tveganjem za težave v duševnem zdravju ter diagnostike in specialističnega zdravljenja duševnih motenj. Pri svojem delu uporabljamo dokazano učinkovite preventivne in terapevtske pristope.

Obravnava ljudi s težavami v duševnem zdravju je pri nas timska in multidisciplinarna in v največji možni meri prilagojena potrebam in značilnostim posameznika. Tim je sestavljen iz avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki samostojno in/ali v timu obravnavamo osebo s težavami v duševnem zdravju.

V CDZO strokovnjaki delujemo v sklopu dveh timov:

- tim za ambulantno obravnavo

  • Specialist psihiater
  • Klinični psiholog in/ali psiholog
  • Socialni delavec
  • Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

- tim za skupnostno obravnavo

  • Specialist psihiater
  • Klinični psiholog in/ali psiholog
  • Socialni delavec
  • Delovni terapevt
  • Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

Dejavnosti CDZO:

Obravnava oseb z različnimi duševnimi motnjami v ambulanti

Ambulantna obravnava odvisnih od alkohola in njihovih svojcev

Obravnava ljudi s kroničnimi in ponavljajočimi se duševnimi motnjami v domačem okolju in nepretrgano spremljanje in zdravljenje ljudi z dolgotrajnimi duševnimi motnjami z namenom čim daljšega in čim bolj kakovostnejšega bivanja v domačem okolju v sklopu skupnostne obravnave

Sodelovanje in strokovna podpora svojcem oseb z akutnimi ali kroničnimi duševnimi motnjami

Strokovnjaki se med seboj koordiniramo in sodelujemo na način, s katerim se pacient strinja in je njemu v največjo korist. V ambulantnem delu tima so pacienti tako npr. lahko obravnavani le pri enem od članov tima, pri delu tima ali pri celotnem timu. V skupnostni obravnavi pa je posameznik vedno obravnavan s strani celotnega tima.

CDZO se lahko, ob soglasju pacienta, povezuje tudi z različnimi zunanjimi strokovnimi službami in inštitucijami, kadar skupaj s pacientom presodimo, da bi bilo to potrebno za kakovostnejšo obravnavo.

V največji možni meri omogočamo hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi, nismo pa zamenjava za obstoječe službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja. To področje ostaja domena SNMP in psihiatričnih bolnišnic.

Naše delo zajema tudi izobraževanje in opolnomočenje pacientov, njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev in zainteresirane javnosti s področja duševnega zdravja.