1. Referenčna številka naročila: JN/OP-4/2018
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 3. september 2018 do 00.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 7. septembra 2018 do 00.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 17. september 2018 do 10.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 17. september 2018 ob 10.30 uri
 
 
Priloga št. 1: docMinimalni pogoji
Priloga št. 2: xlsxSpecifikacija zavarovanj
Priloga št. 3: docxPonudbeni predračun
Priloga št. 5: ESPD (datoteka XML)
Priloga št. 6: docxObrazci