1. Referenčna številka naročila: JN/OP-3/2018
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 8. avgust 2018 do 12.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 10. avgusta do 00.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 20. avgust 2018 do 12.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 20. avgust 2018 ob 12.30 uri
 
 
Priloga št. 1: docxTehnične specifikacije
Priloga št. 2: xlsxPonudba za reagente
Priloga št. 3: docxPonudbeni predračun
Priloga št. 4: docxObrazci
Priloga št. 5: ESPD (datoteka XML)