1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-2/2018
  2. Rok oddaje ponudbe: 5. julij 2018 do 10.00 ure
  3. Javno odpiranje ponudb: 5. julij 2018 ob 10.30 uri
Navodila za oddajo ponudbe na elektronski naslov: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=1968 so določena v dokumentaciji: Navodila ponudnikom.
 
Priloga št. 2: docxObrazci
Priloga št. 3: docxPonudbeni predračun
Priloga št. 4: ESPD (datoteka XML)