1. Referenčna številka naročila: JN/OP-3/2018
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 8. avgust 2018 do 12.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 10. avgusta do 00.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 20. avgust 2018 do 12.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 20. avgust 2018 ob 12.30 uri
 

  1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-2/2018
  2. Rok oddaje ponudbe: 5. julij 2018 do 10.00 ure
  3. Javno odpiranje ponudb: 5. julij 2018 ob 10.30 uri
Navodila za oddajo ponudbe na elektronski naslov: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=1968 so določena v dokumentaciji: Navodila ponudnikom.