1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-5/2019
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 08. avgust 2019 do 12.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 10. avgusta 2019 do 18.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 19. avgust 2019 do 9.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 19. avgust 2019 ob 09.01 uri
 

  1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-1/2019
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 12. marec 2019 do 10.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 14. marec 2019 do 00.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 19. marec 2019 do 11.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 19. marec 2019 ob 11.30 uri