1. Referenčna številka naročila: NMV-G-2/2022
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 19. maj 2022 do 10.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 31. maj 2022 do 9.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 31.maj 2022 ob 10.00 uri
 
 
Objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=443106
 
Ponudbe oz. prijave za sodelovanje je potrebno poslati preko naslova: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8542
 
PRILOGE: