1. Referenčna številka naročila: NMV-6-S/2021
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 09. april 2021 do 10.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 15. april 2021 do 10.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 15.april april 2021 ob 10.01 uri

Dostop do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=392813

Javno odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpirnaje ponud, prikaže podatke, ki jih ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun", ki ga odda na naslovu: https://ejn.sigov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1018

Priloga: RD_prenova_zob_lab_ZDMS_2021.zip (razširite pred uporabo)