1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-1/2019
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 12. marec 2019 do 10.00 ure
  3. Odgovori naročnika najkasneje do 14. marec 2019 do 00.00 ure preko Portala javnih naročil.
  4. Rok oddaje ponudbe: 19. marec 2019 do 11.00 ure
  5. Javno odpiranje ponudb: 19. marec 2019 ob 11.30 uri
 
 
Priloga št. 1-1: docxTehnične specifikacije
Priloga št. 1-2: pdfKulturnovarstveni pogoji
Priloga št. 1-3: pdfKulturnovarstveno soglasje
Priloga št. 2: docxObrazci
Priloga št. 3-2: xlsxPredračun
Priloga št. 4: ESPD (datoteka XML)