1. Referenčna številka naročila: NMV-6-S/2021
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 09. april 2021 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 15. april 2021 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 15.april april 2021 ob 10.01 uri

 1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-B-7/2020
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 12. julij 2020 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 16. julij 2020 do 09.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 16. julij 2020 ob 09.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-9/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 9. december 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 13. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 13. december 2019 ob 10.01 uri