1. Referenčna številka naročila: NMV-6-S/2021
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 09. april 2021 do 10.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 15. april 2021 do 10.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 15.april april 2021 ob 10.01 uri

  1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-B-7/2020
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 12. julij 2020 do 10.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 16. julij 2020 do 09.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 16. julij 2020 ob 09.01 uri