Skip to main content

Ambulante družinske medicine in referenčne ambulante

 • Vodja enote:

  Srboljub Ćurčić, dr. med., spec. spl. med.

 • Glavna medicinska sestra:

  Renata Gorjan, dipl. m. s.

 • Naslov:

  Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

 • Telefon:

Deluje 25 ambulant družinske in splošne medicine.

11 ambulant v ZD Murska Sobota, 1 ambulanta v SA Bakovci, 3 ambulante v ZP Beltinci, 1 ambulanta v SA Cankova, 2 ambulanti v ZP Gornji Petrovci, 1 ambulanta v ZP Grad, 1 ambulanta v SA Kuzma, 2 ambulanti v SA Martjanci, 1 ambulanta v SA Prosenjakovci, 1 ambulanta v SA Puconci in 1 ambulanta v ZP Rogašovci.

Obvestilo

Spoštovani pacienti!

V skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zdravstveni izvajalci pri svoji komunikaciji s pacienti ne smemo uporabljati nezavarovanih elektronskih poti, kamor spada tudi klasična e-pošta (14. člen ZVOP-1, mnenje Informacijskega pooblaščenca št: 0712-1/2015/686).

Zato vam prijazno sporočamo, da je odslej možna elektronska komunikacija z nami v zvezi z zdravstvenim stanjem oziroma pošiljanje specialističnih izvidov le preko profesionalne zdravstvene platforme Gospodar zdravja, www.gospodar-zdravja.si, ki omogoča varno šifrirano komunikacijo z nami.

Komunikacija preko sedanjega elektronskega naslova se UKINJA.

Za vstop v zdravstveno platformo Gospodar zdravja na strani vaše ambulante kliknite na povezavo OBVESTILA IN NAROČANJE. Pri tem boste iz naše spletne strani vstopili na podstran platforme Gospodarja zdravja. Če za uporabo Gospodarja zdravja še nimate uporabniškega imena in gesla, se morate predhodno brezplačno registrirati, da si ustvarite svoj varni profil (https://www.gospodar-zdravja.si/registration/patient/). Sledite navodilom na spletni strani.

Dodatna navodila najdete tudi med pogostimi vprašanji na strani Gospodarja zdravja (https://www.gospodar-zdravja.si/pogosta-vprasanja/ - vprašanje: »Kako si ustvarim svoj varni profil v Gospodarju zdravja in sodelujem s svojim zdravnikom na daljavo?«).

Ambulante

Ambulante družinske medicine

Ambulante splošne in družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen.

Osebni zdravnik spremlja vaše zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Svoje delo opravlja v ambulanti, po potrebi in presoji pa tudi na domu.

Zdravnik predpiše potrebna zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, za katere je pooblaščen. Upoštevajte zdravnikova navodila o jemanju zdravil, saj je vsako drugačno ravnanje lahko škodljivo za vaše zdravje.

Če zdravnik oceni za potrebno, vas napoti na pregled ali zdravljenje k specialistu ali na zdravljenje v bolnišnico. Zdravnik odreja prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter izdaja potrebne listine za povračilo potnih stroškov.

Osebni zdravnik bolnika, pri katerem obstaja strokovna indikacija za zdraviliško zdravljenje, napoti  k imenovanemu zdravniku ali na zdravniško komisijo, ki presoja o upravičenosti takega zdravljenja.

Referenčne ambulante

Področje družinske medicine je v svojem razvoju doseglo raven, ko je potrebna nujna nadgradnja, da ostane temeljni nosilec zdravstvenega varstva.

Prenos dela s sekundarnega na primarni nivo, večanje števila kroničnih bolnikov zaradi demografskih sprememb, večja izobraženost in zahtevnost bolnikov, večanje glavarine na zdravnika, hiter razvoj medicinskih smernic in priporočil je samo nekaj dejavnikov,  ki zahtevajo spremembe  na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Dodatni dejavniki, ki prav tako zahtevajo spremembe, so staranje zdravnikov, vedno manjše odločanje mladih kolegov za specializacijo iz družinske medicine in izjemno slaba pokritost določenih regij z zdravniki ter neke vrste podcenjenost stroke na primarnem nivoju, ki se nenazadnje kaže z razporeditvijo v plačilne razrede, dopolnjujejo zahteve po spremembah.

Spremembe so nujne in potrebne, nenazadnje se mora družinska medicina kot stroka prilagajati razvoju in trendom v Evropi, saj znotraj mednarodnih inštitucij (Wonca, Equip, EGRPN, Euract, Uemo), kjer smo aktivni partnerji, sodelujemo in razvijamo stroko na evropskih temeljih. Nenazadnje je priznanost zdravnikov slovenske družinske medicine na visoki ravni, saj so bili delani razvojni koraki in napredovanja na mnogih področjih, kot so: razvoj kateder, razpon strokovnih izobraževanj, izdaja literature in smernic/priporočil, raziskovalna dejavnost,  in s tem je bilo pripomagano k prepoznavnosti v svetu in Evropi. To daje družinski medicini zahteve in možnosti tudi v domačem okolju, da se dokaže kot temeljna stroka zdravstvenega sistema.

Danes vemo, da je vsebina dela, organizacija dela in način plačevanja timov družinske medicine neustrezen potrebam prebivalcev (bolnikom) in za izboljšanje opisanega stanja so nujne spremembe.

Kaj so referenčne ambulante?

So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega  oceno ambulante, ki zadošča za vključitev  v nabor RA in bo pripravljen svoje delo  vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:

 • protokolov vodenja kroničnih bolnikov,
 • vodenja registrov kroničnih bolnikov
 • širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
 • doseganja kazalnikov kakovosti,
 • opravljanja možnih  posegov na primarni ravni.

Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.

Namen

Namen je, da na primerih RA razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju:

 • vsebine dela (protokoli vodenja kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov),
 • organizacije dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov),
 • kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in
 • modela plačevanja (potrebno je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na glavarini in kakovosti dela).

Cilji

 • Omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo,
 • Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov,
 • Povečati zadovoljstvo  bolnikov in zaposlenih  na primarnem nivoju.

Referenčne ambulante: nadgradnja sedanjega dela zdravnikov družinske medicine

Referenčne ambulante predstavljajo najboljše time, ki bodo vzpostavili nov način in vsebino dela na področju kadrovske strategije tima in vsebine dela.